top of page

Evästekäytänteet

Experq.com sivusto käyttää ainoastaan välttämättömiä evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston palvelun tarjoamiseksi ja toiminnallisuuksien takaamiseksi. Tarkempia tietoja evästeistä on saatavilla täällä.

Experq tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Experq Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2018. Viimeisin muutos 8.11.2022.
 

1 Rekisterinpitäjä

Experq Oy (Y: 2395765-7), PL 276, 00101, Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö

Rekisteriä sekä henkilötietoja koskevissa asioissa yhteyshenkilö on dpo@experq.com

 

3 Rekisterin nimi

Experq myyntirekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin myynnin ohjaamisessa ja koordinoinnissa (GDPR 6 artiklan 1 kohdan alakohta f). Oikeutetun edun tasapainotesti on viimeksi suoritettu 13.9.2022. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myynti uusille asiakkaille. Henkilötietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tietoja seuraavista henkilötietojen ryhmistä:

Henkilöä koskevat tiedot kuten nimi

Yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Työ -tai palvelusuhteeseen liittyvät tiedot kuten ammattinimike.

Rekisteriin ei tallenneta erityisen arkaluonteisia henkilötietoja.

 

6 Tietolähteet

Tiedot rekisteriin tallennetaan rekisterinpitäjän toimesta rekisteröitävien henkilöiden toimittamien tietojen pohjalta. Rekisteriin kirjataan julkisesti saatavilla olevaa tai rekisteröidyn luovuttamaa tietoa.

 

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä siirto kolmansiin maihin

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä voi tallentaa ja käsitellä henkilötietoja myös EU/ETA –alueen ulkopuolella kuitenkin ainoastaan tietosuojan riittävyyden puitteissa.

 

8 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä rekisterinpitäjän myynnin edistämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Tarpeettomat henkilötiedot, joiden ei katsota enää olevan tarpeellisia rekisterinpitäjän myyntiin tai myynnin edistämiseen liittyvässä toimissa poistetaan rekisterinpitäjän toimesta määräajoin kolme kertaa kalenterivuoden aikana.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet sekä tietoturva

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja tietoturvallisesti. Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus ja/tai asemaan/sopimukseen sidottu salassapitovelvollisuus rekisterinpitäjän kanssa.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi hänestä kerätyt tiedot lähettämällä tietopyyntö sähköpostiosoitteeseen dpo@experq.com. Rekisterinpitäjä käsittelee tietopyynnöt EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) tietopyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua sähköpostitse osoitteeseen dpo@experq.com. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sähköpostitse osoitteeseen dpo@experq.com.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen rikkomisesta ensisijaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään.

Rekisteröidyn on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjälle käyttäessään rekisteröidyn oikeuksia.

 

11 Muutokset rekisteriselosteeseen

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää tätä rekisteriselostetta esimerkiksi myyntiprosessien kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Mikäli muutamme tätä selostetta, merkitsemme selosteeseen viimeisimmän muokkauksen ajankohdan. Muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä, jos niillä on merkitystä rekisteröityjen oikeuksille.

bottom of page