Ota yhteyttä

Tietosuoja

Experq, myyntirekisteriseloste

Tämä on Experq Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Versiohistoria:

Versio 1.0: Ensimmäinen versio julkaistu 17.10.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Experq Oy (Y: 2395765-7), PL 276, 00101, Helsinki


2. Yhteyshenkilö
Rekisteriä sekä henkilötietoja koskevissa asioissa yhteyshenkilö on dpo@experq.com.

3. Rekisterin nimi
Experq myyntirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin myynnin ohjaamisessa ja koordinoinnissa (GDPR 6 artiklan 1 kohdan alakohta f). Henkilötietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tietoja seuraavista henkilötietojen ryhmistä: henkilöä koskevat tiedot kuten nimi; yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite; sekä työ -tai palvelusuhteeseen liittyvät tiedot kuten ammattinimike. Rekisteriin ei tallenneta erityisen arkaluonteisia henkilötietoja.

6. Tietolähteet
Tiedot rekisteriin tallennetaan Rekisterinpitäjän toimesta rekisteröitävien henkilöiden toimittamien tietojen pohjalta. Järjestelmään kirjataan pääosin julkisesti saatavilla olevaa tai rekisteröidyn luovuttamaa tietoa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä siirto kolmansiin maihin
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Rekisterinpitäjä voi tallentaa ja käsitellä henkilötietoja myös EU/ETA –alueen ulkopuolella kuitenkin ainoastaan tietosuojan riittävyyden puitteissa.

8. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään rekisterissä Rekisterinpitäjän myynnin edistämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Tarpeettomat henkilötiedot, joiden ei katsota enää olevan tarpeellisia Rekisterinpitäjän myyntiin tai myynnin edistämiseen liittyvässä toimissa poistetaan Rekisterinpitäjän toimesta määräajoin kolme kertaa kalenterivuoden aikana.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet sekä tietoturva
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja tietoturvallisesti. Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus ja/tai asemaan/sopimukseen sidottu salassapitovelvollisuus Rekisterinpitäjän kanssa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi hänestä kerätyt tiedot lähettämällä tietopyyntö sähköpostiosoitteeseen dpo@experq.com. Rekisterinpitäjä käsittelee tietopyynnöt 30 vuorokauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua sähköpostitse osoitteeseen dpo@experq.com. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sähköpostitse osoitteeseen dpo@experq.com. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen rikkomisesta ensisijaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään.

11 Muutokset rekisteriselosteeseen
Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää tätä rekisteriselostetta esimerkiksi myyntiprosessien kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä, jos niillä on merkitystä rekisteröityjen oikeuksille.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilötietopyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.